top of page
» Condicions de venda
1. Disposicions generals

1.1. Les relacions contractuals, comandes i subministraments entre Voronet i el Comprador, amb independència de la manera com es realitzin, es regiran, durant la seva vigència, per les presents condicions generals de venda, també publicades a la secció “condicions generals de Venda del nostre lloc webhttps://www.voronet.org.

1.2. Voronet podrà modificar i actualitzar les presents condicions generals amb posterioritat a la perfecció del contracte, en aquest cas Voronet informarà per escrit al Comprador que les noves Condicions estaran publicades a la webhttps://www.voronet.org.

1.3. En cas de discrepància entre les condicions generals exposades aquí i les condicions específiques de venda acordades entre les parts, s'entenen vàlides les condicions específiques.

1.4. Aquestes condicions generals són aplicables, indistintament, a les vendes nacionals i internacionals que puguem fer de qualsevol dels nostres productes.

1.5. Tot aspecte relatiu al subministrament de productes que no estigui expressament o implícitament inclòs en les presents condicions generals o en les condicions específiques acordades entre els contraents, es regirà per les lleis espanyoles i, només per a les vendes internacionals, per la Convenció de Viena de 1980 sobre els contractes de compravenda internacional de mercaderies.

 

2. Comandes

2.1. Les comandes del Comprador han de ser enviades per escrit

2.2. Les comandes només són vàlides si són acceptades per Voronet.

2.3. Voronet es reserva, en qualsevol cas, la facultat de rebutjar la comanda o d'acceptar-ho parcialment.

2.4. Voronet comunicarà per escrit la vostra decisió d'acceptació, total o parcial, o rebuig d'una comanda dins dels 4 (quatre) dies següents a la recepció de la comanda. El rebuig s'ha de fer per escrit dins aquest termini. Si no hi hagués resposta per escrit per part de Voronet en aquest termini, la comanda es considerarà tàcitament acceptada.

2.5. El Comprador pot desistir de la seva comanda en el termini de 4 (quatre) dies hàbils des que tingui coneixement de la confirmació de la comanda de Voronet, o des que raonablement ho hagués pogut tenir. Transcorregut el termini, el contracte s'entén perfeccionat i el Comprador no el podrà rescindir.

2.6. El valor mínim de la comanda és de tres-cents Euros (300 €, -). Voronet es reserva el dret a cobrar un recàrrec de cinquanta euros (50 €, -) per a comandes amb un valor inferior.

2.7. La quantitat i descripció dels productes són les que es detallen a la comanda acceptada per Voronet. No obstant això, Voronet podrà fer-hi canvis, sempre que aquests canvis no afectin ni material ni substancialment la seva qualitat o rendiment, i resultin raonables per al Comprador.

 

3. Preus i condicions de pagament

3.1. Els preus dels productes i les condicions de pagament vinculants són els que s'indiquen a la confirmació de la comanda per Voronet. Qualsevol altra referència a preus s'entén amb caràcter orientatiu i pot estar subjecta a modificacions.

3.2. Sobre els imports indicats com a preu a les confirmacions de comandes s'aplicaran els impostos pertinents.

3.3. En les vendes nacionals, els preus indicats a la confirmació de la comanda s'entenen, llevat d'acord en contra per escrit, franc fàbrica (Ex Works INCOTERM vigent), i s'hi aplicaran els impostos pertinents. Per a les vendes internacionals, els preus indicats s'entenen, llevat de pacte en contra, FCA-Cerdanyola.

3.4. El pagament, excepte acord en contra per escrit, es realitzarà previ enviament de l'import acordat a través de transferència bancària al compte corrent indicat per Voronet a la confirmació de comanda.

3.5. El pagament es considera efectuat quan l'import es fa efectiu al compte corrent de Voronet, en el moment del qual es procedirà al lliurament de la mercaderia de conformitat amb el que estableix la clàusula 4.

3.6. En cas de pagament per avançat sense més especificacions, es presumeix que el pagament per avançat fa referència a l'import total inclosos els impostos. Excepte en cas d'altres acords, el pagament per avançat s'entén dipositat al compte corrent de Voronet en un moment anterior respecte del termini (lead time) indicat a la confirmació de comanda.

3.7. Quan el Comprador hagi de garantir el pagament, haurà de posar a disposició de Voronet, en els 30 dies naturals anteriors al termini (lead time) indicat a la confirmació de comanda, aval solidari de durada indefinida i pagador a primer requeriment emès per entitat de crèdit o societat de garantia recíproca o per qualsevol altre mitjà que garanteixi la disponibilitat immediata de la quantitat de què es tracti.

3.8. Excepte pacte en contra, els interessos, les comissions bancàries i qualsevol altra despesa que s'originin a causa del pagament corren per compte del Comprador.

3.9. Tot retard i/o irregularitat relativa al pagament confereix a Voronet el dret a:

  • Suspendre el subministrament en curs, tant de la comanda impagada com de qualsevol altra comanda confirmada a favor del mateix Comprador.

  • Modificar les condicions de pagament per als subministraments següents, fins i tot sol·licitant el pagament per avançat o el lliurament de garanties ulteriors.

  • Exigir, a partir de la data de caducitat prevista per al pagament i sense que sigui necessari declarar formalment la morositat, els interessos moratoris sobre l'import degut, calculats segons la llei 3/2004, de 29 de desembre, sobre mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, sense perjudici en qualsevol cas de la possibilitat per a Voronet de sol·licitar rescabalament per danys i perjudicis.

3.10. En cas que Voronet faci lliurament de la comanda de forma parcial, el Comprador estarà obligat a pagar la part corresponent que li hagi estat lliurada, sempre que aquest lliurament parcial sigui raonable i no afecti la naturalesa de la comanda.

3.11. L'IVA no està inclòs als preus.

 

4. Utillatges

4.1. Seran responsabilitat exclusiva de Voronet les tasques de disseny, l'elecció dels materials i la resta d'especificacions tècniques necessàries per a la creació i fabricació dels utillatges necessaris per fabricar els productes o peces que conformen la comanda del Client.

Igualment seran responsabilitat de Voronet, els mitjans de control, els mesuraments i quantes proves i assaigs siguin necessaris per assegurar que els utillatges compleixen amb el necessari perquè les peces que es fabriquin amb aquests s'ajustin a la geometria i especificacions requerides pel comprador a la seva comanda.

Qualsevol modificació, a les peces encarregades, que sol·liciti el comprador amb posterioritat a la fase de disseny i creació de l'utillatge que dugui a terme Voronet suposarà, un sobrecost que haurà d'assumir el comprador, així com una alteració dels terminis de lliurament acordats a la oferta per al lliurament de la comanda.

Un cop lliurada la comanda al comprador, els utillatges es guardaran a les instal·lacions de Voronet, i podran ser reutilitzats en el futur per a la fabricació de noves peces d'iguals o similars característiques per al client. Voronet es compromet a mantenir els utillatges en bones condicions durant la vida útil dels mateixos.

4.2. La propietat intel·lectual i industrial pel disseny i creació dels utillatges correspon a Voronet.

4.3. La fabricació i venda de les peces que conformen la comanda del comprador no suposen la transmissió del títol de propietat sobre els utillatges que ha dissenyat Voronet, el qual es reserva, llevat de pacte en contra, la propietat d'aquests.

4.4. Voronet no assumeix cap responsabilitat respecte a possibles drets de tercers sobre les especificacions i la geometria de les peces que li hagi encarregat el comprador.

 

5. Terminis de lliurament

5.1. En relació amb la clàusula 3.5, els terminis de lliurament, indicats a la confirmació de comanda, s'han d'entendre com a orientatius i no peremptoris, per tant, el retard no constitueix motiu de cancel·lació de la comanda per part del Comprador ni confereix a aquest el dret de sol·licitar rescabalament i/o cap indemnització.

5.2. En tot cas, no es considera imputable a Voronet el retard ocasionat per causes de força major (tal com es defineixen a la clàusula 11) o per fets o omissions imputables al Comprador (entre altres, no facilitar les informacions necessàries per al subministrament del producte, o no subministrar el producte, sobre el qual si escau Voronet hagi de realitzar els treballs i transformacions).

5.3. En la mesura que fer un lliurament parcial de la comanda sigui raonable per al comprador, Voronet té dret a fer un lliurament parcial al Comprador. En aquests casos, el Comprador estarà obligat a pagar parcialment la comanda segons la mercaderia que li hagi estat lliurada.

5.4. Voronet es reserva el dret de variar les quantitats de la comanda fins a un 10% sense que el Comprador tingui dret a cap reclamació.

 

6. Expedició

6.1. La mercaderia, excepte acord contrari, s'expedeix i viatja sempre i en tot cas per compte i risc del Comprador qui assumeix i respon de totes les despeses i els costos que es puguin generar, amb total indemnitat per a Voronet. El lliurament, excepte acord contrari, està previst franc fàbrica (Ex Works – INCOTERMS vigent) per a les vendes nacionals i FCA-Cerdanyola per a les vendes internacionals

6.2. Llevat d'acord en contra, els riscos els assumeix el Comprador com a molt tard amb el lliurament al primer transportista, amb total indemnitat per a Voronet.

6.3. Voronet no està obligat a facilitar certificacions que no estiguin expressament previstes al contracte ni a sol·licitar permisos, autoritzacions o qualsevol altre document necessari per a la importació, l'exportació o la circulació de les mercaderies a través del territori d'un estat estranger. Sense perjudici que pugui col·laborar amb el Comprador per obtenir-lo.

 

7. Reserva de propietat

7.1. Excloent el que preveu la clàusula 3, s'acorda expressament que els productes venuts segueixen sent propietat de Voronet fins que sigui satisfet el pagament complet del preu.

7.2. La falta del complet i total pagament comportarà la automàtica suspensió del lliurament dels productes per part de Voronet, sense que aquest renunciï als seus drets de reclamació, indemnització o altres dels que en sigui titular.

 

8. Vicis i defectes

8.1. Voronet declara que els productes que lliuri al Comprador estan lliures de defectes que impedeixin l'ús per al qual han estat destinats. En cas de discrepància de criteri entre Voronet i el Comprador, s'estarà a la documentació tècnica del producte per determinar si està viciat o no.

8.2. El Comprador té l'obligació de revisar la totalitat de la mercaderia al moment de la recepció.

8.3. Tota reclamació relativa a les condicions d'embalatge, quantitat o característiques externes dels productes (defectes aparents) s'han de comunicar a Voronet per escrit en el termini de 4 (quatre) dies hàbils des de la recepció dels productes. Transcorregut aquest termini s'entén que el Comprador renuncia a qualsevol indemnització per defectes

8.4. Voronet estarà obligat al sanejament pels defectes ocults que tingués la cosa venuda, si la fan impròpia per a l'ús a què se la destina, o si disminueixen de tal manera aquest ús que, si els hagués conegut el Comprador, no l'hauria adquirit o hi hauria donat menys preu per ella; però no serà responsable dels defectes manifestos o que estiguin a la vista, ni tampoc dels que no ho estiguin, si el comprador per raó del seu ofici o professió, els havia de conèixer fàcilment. Tota reclamació relativa a defectes ocults ha de comunicar-se Voronet per escrit, en el termini de 30 dies des de la recepció dels productes. Transcorregut aquest termini, s'entén que el Comprador renuncia a qualsevol indemnització per defectes.

8.5. En qualsevol cas, Voronet garanteix que els productes corresponen amb les especificacions de venda vigents a la data de lliurament. Voronet garanteix la idoneïtat d'aplicació relativa a les especificacions de venda esmentades. Tot altre ús diferent d'aquell indicat per Voronet queda sota la responsabilitat directa i exclusiva del Comprador.

8.6. Queda entès que les possibles reclamacions no concedeixen al Comprador cap dret de suspendre o retardar els pagaments dels productes objecte de reclamació, així com tampoc dels altres subministraments.

8.7. Voronet està obligat, en cas de defectes, manca de qualitat o vicis de conformitat, únicament a subministrar els productes que substitueixin aquells defectuosos, renunciant el Comprador a reclamar-li en virtut de qualsevol altra garantia o responsabilitat.

8.8. Els productes s'han d'utilitzar segons les indicacions presents a les fitxes tècniques facilitades per Voronet, que el Comprador declara conèixer i acceptar.

Cap responsabilitat no es pot imputar a Voronet en cas de modificacions del producte per part del Comprador, d'ús no conforme amb les instruccions facilitades, o bé d'emmagatzematge o transport no apropiats.

8.9. En cas que els treballs encarregats a Voronet consisteixin en la transformació de materials aportats pel Comprador, s'estarà a les condicions següents:

Voronet no realitzarà cap control sobre la qualitat dels materials rebuts del Comprador i la seva responsabilitat només assolirà el procés de transformació i els seus propis treballs, i queda expressament exclosa qualsevol responsabilitat sobre els esmentats materials aportats pel Comprador.

Voronet, en cap cas realitzarà abonaments, ni assumirà cap responsabilitat, per conceptes que no apareguin a la factura on es detallen els treballs o serveis realitzats.

8.10. Voronet no es fa responsable de cap tipus de danys, ja siguin directes o indirectes, ocasionats per possibles errors de qualsevol naturalesa a la recepció de l'arxiu enviat pel Comprador, excepte en cas de frau o negligència greu.

8.11. La responsabilitat de Voronet es limitarà, en qualsevol cas, al que preveu la legislació espanyola.

 

9. Procediment de devolució

Els productes adquirits pel Comprador a Voronet podran ser retornats dins un termini màxim de 4 (quatre) dies hàbils comptats des de la data de recepció d'aquests per part del Comprador, sempre que es compleixin les condicions següents:

  1. El producte ha d'estar en el mateix estat en què es va lliurar i ha de conservar l'embalatge i l'etiquetatge original.

  2. La devolució s'ha de fer utilitzant el mateix embalatge amb què es va lliurar el producte, o en defecte d'aquest format similar que garanteixi la devolució en perfecte estat.

  3. El Comprador haurà de contactar amb el departament d'Atenció al Client de Voronet mitjançant el correu electrònic notificant la descripció del producte i el motiu de la devolució. Voronet us notificarà l'acceptació de la devolució, així com el procediment per gestionar-la.

En els supòsits de devolució per producte defectuós, erroni, o altres causes imputables a Voronet, la gestió de la devolució serà gratuïta per al Comprador. En aquells altres supòsits no imputables a Voronet com, per exemple, productes que es van servir correctament, però no són útils per al Comprador, el cost de la devolució anirà a càrrec del Comprador.

No seran susceptibles de devolució els productes dissenyats i fabricats seguint els requeriments de personalització indicats pel Comprador i que no tinguin els vicis o defectes assenyalats en el punt anterior.

 

10. Drets de propietat intel·lectual i industrial

10.1. Voronet, és titular dels drets de propietat intel·lectual i industrial de, a títol merament enunciatiu: textos, fotografies i altres continguts audiovisuals, programari, disseny gràfic, logotips etc. L'accés que tingui el Comprador no implica en cap cas renúncia, transmissió, llicència ni cessió total o parcial d'aquells.

  Queda totalment prohibida la seva reproducció o ús sense l'autorització per escrit de Voronet.

10.2. El Comprador reconeix els drets de propietat intel·lectual i industrial de Voronet i es compromet a respectar-los al si d'aquesta relació comercial, així com d'altres relacions comercials o professionals en què no sigui part Voronet.

10.3. El Comprador es compromet a informar immediatament Voronet sobre qualsevol abús o violació del qual tingués coneixement, i així mateix es compromet a oferir tot el suport necessari per tal de protegir i defensar els drets abans esmentats.

 

11.  Força Major

11.1. Les parts poden suspendre l'execució de les seves obligacions contractuals atès que aquesta execució resulti impossible o raonablement costosa per una causa imprevisible i independent de la seva voluntat, com ara retards en el lliurament de les primeres matèries.

11.2. La part que es vol emparar en aquesta clàusula ha de comunicar i provar immediatament i per escrit a l'altra part la presència i la cessació de la causa de força major.

11.3. Tot i que la suspensió deguda a una causa de força major s'estengui per més de sis setmanes, les parts tenen dret a resoldre el contracte, amb avís previ per escrit amb 10 dies d'antelació.

 

12. Llei aplicable

Les parts acorden expressament que aquest contracte es regirà i interpretarà, en tots els seus termes i condicions, d'acord amb la legislació espanyola vigent.

 

13. Fòrum competent

Tota controvèrsia que sorgís entre les parts relativa a la interpretació o execució del present contracte i/o condicions generals de venda, serà de competència exclusiva dels tribunals de Barcelona

 

14. Confidencialitat i protecció de dades personals

En compliment del que estableix la vigent normativa de protecció de dades personals  Voronet informa, i el Comprador consenteix que: totes les dades de caràcter personal facilitades pel Comprador seran incorporades a fitxers responsabilitat de Voronet, que els tractarà de forma confidencial i per tal de gestionar, tramitar i administrar la relació contractual amb el Comprador i realitzar el tractament administratiu comptable corresponent així com, en cas, promocionar o publicitar els productes que ofereixi Voronet i que puguin ser d'interès del Comprador .

Igualment, el Comprador es compromet a tractar les dades personals que pugui conèixer de treballadors de Voronet, amb motiu de les relacions comercials que sostingui amb aquesta, dacord amb les obligacions que li imposi la normativa de protecció de dades personals.

La legitimació per dur a terme aquests tractaments es fonamenta en la relació contractual en primer terme i, si escau, l'interès legítim de Voronet per realitzar campanyes comercials o de fidelització amb els seus clients.

Per a l'exercici dels drets que li confereix la legislació vigent, el Comprador es podrà adreçar mitjançant escrit: C/ Santa Anna 101, Nau A, Pol. Ind. La Clota, 08290, Cerdanyola del Vallès, Barcelona Espanya, o enviant un email :voronet@voronet.com 

 
15. Conservació

La nul·litat, total o parcial d'alguna o algunes de les presents condicions generals de venda no suposarà la nul·litat de la resta, que en mantindran la vigència.   

Aquestes condicions estaran vigents mentre Voronet no publiqui altres de data posterior. 

Aquestes condicions generals estan redactades en castellà i anglès. En cas de contradicció entre les dues versions, prevaldrà la redactada en castellà.

bottom of page