top of page

> Avís legal

Data d’actualització de la present política de privacitat: 20/02/2019

 

1. Introducció i dades de la companyia

El present enllaç es constitueix com l’Avís Legal i les Condicions d’Ús que regulen l’accés, navegació i ús de la Web de VORONET,S.L. Ubicada a l’URL www.voronet.org

VORONET, S.L., és una entitat amb domicili social al carrer Santa Anna, 101, Nau A, Pol. Ind. La Clota, 08290, Cerdanyola del Vallès (Barcelona), i amb N.I.F. B-58233511. Aquesta entitat es troba inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, tom 24.083, Foli 153, full número 63935, insc. 8a.

 

2. Objecte i àmbit d’aplicació

2.1. La Web o Lloc Web ha estat disposada per VORONET per a permetre a les persones interessades i que ho desitgin, a accedir i realitzar a través d’Internet cerques d’informació dels productes o serveis oferts, així com la gestió posterior de determinats aspectes de la relació contractual una vegada s’hagin contractat pel client productes o serveis comercialitzats per VORONET.

2.2. L’accés, navegació i ús del Lloc Web comporta i suposa l’acceptació per l’usuari del present Avis Legal. En aquest sentit, s’entendrà per Usuari la persona que accedeixi, navegui, utilitzi o participi en els serveis i activitats o processos desenvolupats al Lloc Web.

2.3. El present Avis Legal te per objecte regular l’accés, navegació i ús del Lloc Web, però independentment d’aquestes, VORONET podrà establir, en el moment que ho consideri d’acord a modificacions del present lloc web unes condicions particulars que regulen contractació de productes o serveis o accés a intranet o “àrea de clientes”.

 

3. Accés

3.1. L’accés al lloc Web per part de l’usuari web te caràcter gratuït.

3.2. L’accés i navegació a través del Lloc Web no requereix un procés de validació o registre. 

3.3. Per a realitzar accions de consulta serà necessari el tractament de determinades dades de caràcter personal (de contacte) a través d’un formulari establert per a tal efecte, per al que es requerirà i informarà que aquesta consulta es realitza d’acord amb l’establert a la Política de Tractament de Dades, que es posarà a disposició a través del present Lloc Web.

 

4. Drets de propietat intel·lectual i industrial

4.1. VORONET és titular o ha obtingut la corresponent llicencia sobre els drets d’explotació de propietat intel·lectual i industrial del Lloc Web, així com dels drets de propietat intel·lectual i industrial sobre els continguts, serveis i productes disponibles a través del mateix. En cap cas s’entendrà que l’accés i navegació de l’Usuari pel Lloc Web o l’adquisició dels productes de VORONET oferts a través del Lloc Web, implica una renúncia, transmissió, llicencia o cessió total ni parcial d’aquests drets per part de VORONET.

4.2. En conseqüència, no està permès suprimir, eludir o manipular l’avís de drets d’autor ("copyright") i qualsevol altres dades d’identificació dels drets de VORONET o dels seus titulars incorporats als continguts i productes, així com els dispositius tècnics de protecció, les empremtes digitals, marques d’aigua o qualsevol mecanisme d’informació i/o d’identificació que poguessin contenir-se en aquests.

4.3. Queden reservats tots els drets de propietat intel·lectual i industrial i, en particular, queda prohibit modificar, copiar, reutilitzar, explotar, reproduir, transformar, comunicar públicament, fer segones o posteriors publicacions, carregar arxius, enviar per correu, transmetre, fer servir, tractar o distribuir de qualsevol forma la totalitat o part dels Continguts i productes inclosos en el Lloc Web per a propòsits públics o comercials, si no es té l’autorització expressa o per escrit de VORONET o, en el seu cas, del titular dels drets que correspongui.

 

5. Responsabilitats i garanties

VORONET no garanteix ni es fa responsable de: (i) la continuïtat dels continguts del Lloc Web; (ii) l’absència de virus i/o altres components nocius al Lloc Web o al servidor que el subministra; (iii) la invulnerabilitat del Lloc Web i/o la inexpugnabilitat de les mesures de seguretat que s’adopten en el mateix; (iv) els danys o perjudicis que causi, a si mateix o a un tercer, qualsevol persona que infringís les condicions, normes i instruccions que VORONET estableix al Lloc Web o a través de la vulneració dels sistemes de seguretat del Lloc Web. Malgrat això, VORONET declara que ha adoptat totes les mesures necessàries, dins les seves possibilitats i de l’estat de la tecnologia, per a garantir el funcionament del Lloc Web i evitar l’existència i transmissió de virus i altres components nocius als Usuaris.

 

6. Enllaços

Enllaços en altres pàgines Web amb destí al Lloc Web. Si qualsevol Usuari, entitat o Lloc Web desitges establir algun tipus d’enllaç amb destí al Lloc Web haurà d’atenir-se a les següents estipulacions:

  • L’enllaç només es podrà dirigir a la Pàgina Principal o Home del Lloc Web, excepte autorització expressa i per escrit de VORONET.

  • L’enllaç ha de ser absolut i complet, és a dir, ha de portar a l’Usuari, mitjançant un clic, a la mateixa direcció URL del Lloc Web i hi ha d’abastar completament tota l’extensió de la pantalla de la Pàgina Principal del Lloc Web. En cap cas, excepte que VORONET ho autoritzi de manera expressa i per escrit, el Lloc Web que realitza l’enllaç podrà reproduir, de qualsevol manera, el Lloc Web, incloure’l com a part de la seva Web o dins d’un dels seus "" o crear un "" sobre qualsevol de les pàgines del Lloc Web.

  • A la pàgina que estableix l’enllaç no es podrà declarar de cap manera que VORONET ha autoritzat l’enllaç, exceptuant que VORONET ho hagi fet expressament i per escrit. Si l’entitat que realitza l’enllaç des de la seva pàgina al Lloc Web correctament desitges incloure a la seva pàgina Web la marca, denominació, nom comercial, rètol, logotip, eslògan o qualsevol altre mena d’element identificatiu de VORONET i/o del Lloc Web, haurà de comptar prèviament amb la seva autorització expressa i per escrit.

  • VORONET no autoritza l’ establiment d’ un enllaç al Lloc Web des de aquelles pàgines Web que continguin materials, informació o continguts il·lícits, il·legals, degradants, obscens, i en general, que contravinguin la moral, l’ordre públic o les normes socials generalment acceptades. VORONET no té facultat ni mitjans humans i tècnics per a conèixer, controlar ni aprovar tota la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres llocs Web que tinguin establerts enllaços amb destí al Lloc Web. VORONET no assumeix cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu al Lloc Web que estableix aquest enllaç amb destí al Lloc Web, en concret, a títol enunciatiu i no taxatiu, sobre el seu funcionament, accés, dades, informació, arxius, qualitat i fiabilitat dels seus productes i serveis, els seus propis enllaços i/o qualsevol dels seus continguts, en general.

 

7. Durada i modificació

7.1. VORONET podrà modificar els termes i condicions aquí estipulades, totalment o parcialment, publicant qualsevol canvi en la mateixa forma en què apareix aquest Avís legal o a través de qualsevol tipus de comunicació dirigida als Usuaris.

7.2. La vigència temporal d’aquest Avís Legal coincideix, per tant, amb el temps de la seva exposició, fins que siguin modificades totalment o parcialment, moment en el qual passarà a tenir vigència l’Avís Legal modificat.

 

8. Jurisdicció

Les relacions establertes entre VORONET i l’Usuari es regiran pel disposat a la normativa vigent sobre la legislació aplicable i la jurisdicció competent. Tanmateix, per als casos en els quals la normativa prevegi la possibilitat a les parts de sotmetre’s a un fur, VORONET i l’Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pugui correspondre’ls-hi, sotmetran qualsevol controvèrsia i/o litigis al coneixement dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.

bottom of page